پندار http://zahraamini.mihanblog.com 2018-11-20T20:18:20+01:00 text/html 2012-03-14T13:07:46+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini معلم http://zahraamini.mihanblog.com/post/23 <p style="line-height: 200%; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" align="right"> <font size="5"><span style="font-size: 8.5pt;">ر<font size="3">وز معلم یادآور شکوه و عظمت زنان و مردان پاکباخته ای است که در طول تاریخ <br></font></span></font></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" align="right"><font size="5"><span style="font-size: 8.5pt;"><font size="3"><br></font></span></font></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" align="right"><font size="5"><span style="font-size: 8.5pt;"><font size="3">در عرصه ی تعلیم و تربیت زیباترین جلوه های عشق و ایثار را به نمایش گذاشته اند .</font></span></font></p> <p style="line-height: 200%; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" align="right"> <font size="3"><span style="font-size: 8.5pt;"><font size="3">معلمی شغل نیست . عشق است . ذوق است .ایثار و فداکاریست . اگر به <br></font></span></font></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" align="right"><font size="3"><span style="font-size: 8.5pt;"><font size="3"><br></font></span></font></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" align="right"><font size="3"><span style="font-size: 8.5pt;"><font size="3">عنوان شغل به آن می نگری رهایش ساز </font><br></span></font></p> <p style="line-height: 200%; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" align="right"> <font size="3"><span style="font-size: 8.5pt;" lang="fa"> <a href="http://www.mihandownload.com/"><span style="text-decoration: none;"><br></span></a></span></font></p> <p style="line-height: 200%; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" align="right"> <font size="5"><span style="font-size: 8.5pt;"><font size="3">اگر کسی بتواند معلم خوبی باشد ، خیانت کرده است اگر به کار خوب دیگری <br></font></span></font></p><p style="line-height: 200%; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" dir="rtl" align="right"><font size="5"><span style="font-size: 8.5pt;"><font size="3">بپردازد . چرا که معلمی مقام پیغمبری و تعلیم مقام خدایی است .</font><br><br> </span></font></p><br><br> text/html 2012-03-11T12:27:55+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini خداوند http://zahraamini.mihanblog.com/post/21 &nbsp;&nbsp; <p dir="rtl"><font color="#000099" size="3">با یادت ای شادی بخش دلها</font></p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl">&nbsp;</p> <p dir="rtl"><font color="#000099" size="3">خواست خداوند ازما برخورد درست ومنطقی با زندگی است . </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000099" size="3">بیاموزیم که چگونه به این قدرت برتر که خویش را درزندگی واگذار اوکرده ایم ، اعتماد کنیم . </font></p> <p dir="rtl"><font color="#000099" size="3">به نحوه عملکرد او با خویش توجه کنیم . بیاموزیم که به خود اعتماد کنیم&nbsp; زیرا خداوند از طریق خود ما ، به ما رسیدگی می کند.</font></p> text/html 2012-03-08T12:14:33+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini مشتاقان ظهور http://zahraamini.mihanblog.com/post/20 <div align="left"><div class="info"><br></div></div> <font color="#006600" size="4">عاقبت یک روز مغرب محو مشرق می شود<br><br>عاقبت غربی ترین دل نیز عاشق می شود<br><br>شرط می بندم زمانی که نه زود است و نه دیر<br><br>مهربانی حاکم کل مناطق می شود</font> text/html 2012-03-08T11:56:21+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini بوی بهار http://zahraamini.mihanblog.com/post/19 <font style="color: rgb(204, 51, 204);" size="2">&nbsp; <b>بهار یعنی تولد دوباره، زندگی دوباره، در سینه ها باید آشیانهء از مهر و <br><br><br>دوستی بنا نمود و کینه، عداوت ، حسد و بد بینی را باید از خود دور ساخت.<span style="color: rgb(51, 0, 51);"><br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; بهار جان آمدنت را تبریك می گویم&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></b></font><img src="http://www.seemorgh.com/images/iContent/1387/bi.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"> text/html 2012-03-01T13:31:32+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini نامه زیبا به خدا http://zahraamini.mihanblog.com/post/18 <span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">من از خدا خواستم</span></span></span> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"> به من توان و نیرو دهد</span></span><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"> </span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">و او بر سر راهم </span></span></span></span></p> <p><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; font-size: x-small;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"><span style="font-size: medium;">مشکلاتی قرار داد ..</span><br> </span></span></span></p> <table style="border-color: #33ff66; border-width: 0px" border="0" align="center"> <tbody> <tr> <td> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">من از خدا خواستم </span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">به من توان و نیرو دهد<br> <span style="color: #ff0000;"> </span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">و او بر سر راهم مشکلاتی</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"> قرار داد تا نیرومند شوم.</span><br> </span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"> من از خدا خواستم </span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">به من عقل و خرد دهد<br> <span style="color: #ff0000;"> </span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">و او پیش پایم مسایلی</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"> گذاشت تا آنها را حل کنم.</span><br> </span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"> من از خدا خواستم </span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">به من ثروت عطا کند<br> <span style="color: #ff0000;"> </span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">و او به من فکر داد</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"> تا برای رفاهم بیش تر تلاش کنم.</span><br> </span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"> من از خدا خواستم </span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">به من شهامت دهد<br> <span style="color: #ff0000;"> </span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">و او خطراتی در زندگیم پدید آورد</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"> تا بر آنها غلبه کنم.</span><br> </span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"> من از خدا خواستم</span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"> به من عشق دهد<br> <span style="color: #ff0000;"> </span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">و او افراد زجر کشیده ای را نشانم داد</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"> تا به آنها محبت کنم.</span><br> </span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"> من از خدا خواستم </span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">به من برکت دهد<br> <span style="color: #ff0000;"> </span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;">و خدا به من فرصت هایی داد</span></span></span></span></p> <p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="color: #0000ff;"><span style="color: #ff0000;"> تا از آنها بهره ببرم.</span><br> </span></span></span></p><br></td></tr></tbody></table> text/html 2012-03-01T12:55:35+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini عاشق ظهور http://zahraamini.mihanblog.com/post/17 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><font size="3"><b style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><span style="mso-bidi-language: FA"><span lang="FA">صدای زیبای آبشار نقره ای</span><span style="COLOR: black; mso-bidi-language: FA" lang="FA"> </span><span style="mso-bidi-language: FA" lang="FA">را با همین گوشهای تیزم می شنوم گویی که قطره قطره اش برایم حکم یک دریا دارند،صدایشان کردم آمدند وبرایم یک جام از آب گوارا آوردند،گفتم:مگر خودتان تشنه نیستید گفتند ما سیرابیم،اما تو هنوز رودخانه دلت کویر است،لیوان را گرفتم،نوشیدم آن را،گوارا بود وبه دلم نشست ودر همان لحظه دیدم صدایی دگر نمی شنوم،هر چه نگاه کردم آن همان قطرات آب را ندیدم، گفتم خدایا جرا اینگونه مرا تنها گذاردند چرا اینگونه سیراب شدم،اما مرا خواب کردند ورفتند،صدایی شنیدم به سویش دویدم ورسیدم،آریٍ،آری،این همان آبشار است ورفتم یک لیوان را در کنار سنگ ریزه های آبشار دیدم،دویدم،دویدم،آنقدر که دوباره تشنه شدم اما دیدم نوری کنارم ایستاده ،گفتم که هستی!:</span></span></b><br style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"></font><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br> text/html 2012-03-01T12:10:04+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini آخرین دیدار http://zahraamini.mihanblog.com/post/16 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQi9CbtQtNgO407T1WxpYeWSwT7O-YGLWKqcSXwvG7tpPXTeex5" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQi9CbtQtNgO407T1WxpYeWSwT7O-YGLWKqcSXwvG7tpPXTeex5http://" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"> &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; داستان جالب<br><br><br>&nbsp; &nbsp; برادرش آخرین خداحافظی اش را كرد و رفت ،رفت ودیگر ندیدش روزها چشمانش به در بود ،ناگهان صدایی شنید<br><br>صدای مادرش بود او گریه می كرد وبرای پسر عزیزش اشك می ریخت...آن صدای گریه مادر طوری بود كه همه دلشان به <br><br>حالش می سوخت&nbsp; من كسی بودم كه تمام این لحظه های غمناك را دیدم وبرای شما آن را تعریف كردم اما نمی گویم كه <br><br>چه كسی تمام مدت چشمش به در بود....................<br> text/html 2012-02-26T12:21:47+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini آسمان حرم2 http://zahraamini.mihanblog.com/post/15 <p dir="rtl"><font size="2">مثل غریبه ها به شما خیره می شوم &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p> <p dir="rtl"><font size="2">از لا به لای پنجره ها خیره می شوم</font></p> <p dir="rtl"><font size="2">از راه دور آمده ام پای بوستان </font></p> <p dir="rtl"><font size="2">بر دستتان شبیه گدا خیره می شوم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p> <p dir="rtl"><font size="2">هر وقت آمدم سرت آقا شلوغ بود</font></p> <p dir="rtl"><font size="2">بین صدای سوز ودعا خیره می شوم </font></p> <p dir="rtl"><font size="2">تا چشم کار می کند این جا کبو تر است </font></p> <p dir="rtl"><font size="2">چون کفتری به باب رضا خیره می شوم </font></p> <p dir="rtl"><font size="2">اینجاست کعبه فقرا ، ثامن الحجج </font></p> <p dir="rtl"><font size="2">هر لحظه بر مقام ومنا خیره می شوم </font></p> <p dir="rtl"><font size="2">ای آفتاب طوس دلم شور می زند </font></p> <p dir="rtl"><font size="2">از سمتتان به سمت خدا خیره می شوم </font></p> <p dir="rtl"><font size="2">وقت وداع آمده است اما هنوز هم</font></p> <p dir="rtl"><font size="2">بر گنبد بلند شما خیره می شوم&nbsp; </font></p><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font> text/html 2012-02-26T12:20:42+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini آسمان حرم http://zahraamini.mihanblog.com/post/14 <div dir="rtl" class="PostBody"><p dir="rtl"><font size="2">می خواستم تو را خورشید بنامم از روشنایی منتشرت دیدم که خورشید سکه ی صدقه ای است که تو هر صبح ازجیب شرقی ات در می آوری دور سر عالم می چرخانی ودرصندوق مغرب می اندازی و بدین سان استواری جهان را تضمین می کنی . </font></p> <p dir="rtl"><font size="2">می خواستم تورا آسمان بخوانم از وسعت آبی نگاهت دیدم که آسمان سجّاده ی کوچکی است که تو برای عبادت مدامت زیر پا می افکنی . </font></p> <p dir="rtl"><font size="2">به اینجا رسیدم که زیبا ترین وزیبنده ترین نام همان است که خدا برای تو برگزیده است ای کریم ترین بخشنده ی روی زمین ، ای رضا ...</font></p> <p dir="rtl"><font size="2"></font><br></p></div> text/html 2012-02-23T13:01:06+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini پدرم http://zahraamini.mihanblog.com/post/11 <br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; پدرم نگاه تو مرا دواست <br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نوازشت مرا شفاست<br><br><br><br>&nbsp;<br><br>&nbsp;پدرم چه بگویم دوستت دارم خداكنه سالیان سال سایه ات بالای&nbsp; سرم<img style="width: 390px; height: 301px;" src="http://www.iran-newspaper.com/1387/870211/html/361224.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom">&nbsp; باشد<br><br><br><br> text/html 2012-02-21T14:28:25+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini مادرم http://zahraamini.mihanblog.com/post/10 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; در چشم های مادر<br><br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; صد دشت آفتابی<br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; صدكوهسار پر برف<br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; صد آسمان آبی<br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; در چشم های مادر<br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; خوبی ومهربانی<br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; درچشم های مادر<br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آواز باد و باران<br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; شادابی هزاران <br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; گلزار در بهران <br><br><br>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; در چشم های مادر <br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; امید وشادمانی<br><br><div style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><br></div> text/html 2012-02-21T13:44:14+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini مرد دلیر http://zahraamini.mihanblog.com/post/9 <img src="http://www.berasad.com/fa/images/stories/news/amoozeshi/7_arash.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"> <font style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;" size="2">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; ایرانیان دربرابر تورانیان پایداری می كردند اما پیروزی بر آنان بسیار مشكل بود.آنان از پیروزی ناامید واز ننگ شكست <br><br>اندوهگین شده بودند روزگار به سختی می گذشت و چاره ای جز بردباری نبود .آخرین فرمان آخرین تحقیر ،مرز را پرواز تیری <br><br>می دهد سامان گر به نزدیكی فرود آید خانه مان تنگ آرزومان كور ور بپرد دور تا كجا تا چند؟آرش با قدم های محكم از كوه <br><br>بالا رفت .بالای تخته سنگی ایستاد، بازوان وتن نیرومند خود را&nbsp; به همه نشان داد وگفت خوب ببینید در بدن من هیچ نقص <br><br>وعیبی نیست اما خوب می دانم چون تیر از كمان رها شود همه نیروی من از تن بیرون خواهد رفت. من جان خود را در تیر <br><br>خواهم گذاشتوبرای سربلندی ایران فدا خواهم كرد سنگ ها دره ها چشمه ها نیز هم صدا با ان ها می گویند <br><br>(آرش،آرش)</font> text/html 2012-02-19T13:22:06+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini درس http://zahraamini.mihanblog.com/post/8 <br>درس خوان هستی یا به عالمت هم نمی یاد درس بخونی ؟اگه درس نمی خوانی با خودت فكر كن كه اگر بزرگ شدی با <br><br>وجود اینكه ادامه تحصیل نداده ای در خانه نشسته ای كار گیرت می آید ؟نگو برو بابا آمار این رو نشان می ده فهمیدی پس <br><br>بخون درس بخون باشه؟؟؟؟ <img src="http://koosalu-bazeran.loxblog.com/upload/koosalu-bazeran/image/%D8%A8%DA%86%D9%87%20%D9%87%D8%A7%D9%8A%20%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%203.jpg" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"> text/html 2012-02-09T12:44:04+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini انسان های اولیه http://zahraamini.mihanblog.com/post/4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; <br><br><br>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br><br><br><br><div style="text-align: right;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://irannaz.com/user_files/image/image39/0.430517001322583334_irannaz_com.jpg" alt="" border="NaN" hspace="NaN" vspace="0" align="bottom">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; چه شكلی داشتن انسان اولیه&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <br></div> text/html 2012-02-09T11:56:15+01:00 zahraamini.mihanblog.com zahra amini مدرسه ناصر معدلی http://zahraamini.mihanblog.com/post/3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br><br><br><br><br>نام مدرسه من نا صر معدلی است و واقع در شهر زرقان است .مدرسه راهنمایی وبهترین مدرسه برای سال آینده دراین <br><br><br><br><div style="text-align: center;">مدرسه ثبت نام كنید.......... <img style="width: 515px; height: 386px;" src="http://portal.farsedu.ir/Portal/channels/FcKUploadedFiles/fa/1390/Images/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%AF%D9%84%D9%8A-%D9%85%D9%87%D8%B1-8.gif" alt="" border="0" hspace="0" vspace="0" align="bottom"> </div>